JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

ULUSLARARASI SİVEREK SEMPOZYUMU : TARİH, TOPLUM, EKONOMİ 8-9-10 EKİM 2020- SİVEREK

Saygıdeğer Bilim insanları,

Köklü bir geçmişe sahip olan ve pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Kuzey Mezopotamya’nın merkezinde kurulmuş olan Siverek, gerek kültürel ve tarihsel hafızası, gerek sosyoekonomik yapısı bakımından zengin veriler içermektedir. Kendi bölgesinde gerçekleşen tarihsel, kültürel, toplumsal ve ekonomik bütün olaylardan etkilenmiş ve bunları etkilemiştir. Tarihsel süreç içerisinde ilkçağdan başlayarak günümüze kadar Asurluların, Arapların, Rumların, çeşitli beyliklerin ve Osmanlı’nın hâkimiyetleri altına giren Siverek, bünyesinde bu medeniyetlerden çeşitli izler taşımaktadır.

Siverek’te gerçekleştirilecek olan: Tarih, Toplum ve Ekonomi adlı sempozyumumuz, sosyal bilimler penceresinden farklı disiplinler arasındaki eski ve yeni ilişki biçimlerini anlama çabasının bir ürünüdür.  Bir yandan bölgenin yakın ekonomik, ontolojik, tarihi ve mekânsal kodlarını çözümlemek öte yandan sosyal bilimler alanında gelecek projeksiyonların oluşturulması amaçlanmaktadır.

Sempozyumda sosyal bilgiler, özelinde kuramsal bilgilerin uygulamaya aktarılmasında karşılaşılan sorunlara yaratıcı ve farklı çözüm önerilerinin bulunması ve bu önerilerin yaşama geçirilebilmesi için gerekli iş birliğinin oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda sempozyumun teması, “Siverek: Tarih, Toplum ve Ekonomi” olarak belirlenmiştir.

Aşağıdaki her alt tema uyarınca, keskin bir disiplin sınırlaması olmaksızın tasvir edici, açıklayıcı, anlamlandırıcı, yorumlayıcı ve yönlendirici bildiriler beklenmektedir. Sempozyumun disiplinler arası sınırların da sorgulanmasına hizmet etmesi düşünülmektedir. Bu anlamda sempozyum, kurumsal olarak tanımlana gelen uluslararası ticaret, tarih, sosyoloji, felsefe, antropoloji, edebiyat, uluslararası ilişkiler, din bilimleri, iktisat, hukuk, sanat tarihi, arkeoloji, mimarlık ve daha birçok disiplinden akademisyenlerin katkısını hedeflemektedir.

Eğitim yaşamının önemli bir bileşeni olan sosyal bilimlerin hak ettiği değeri bulmasında sorumluluk almanız ve bu alandaki çalışmalarınızla katkı sunmanız için sizleri I. Uluslararası Siverek Sempozyumu’na davet ediyoruz.